Telefoonnummer

+32 3 501 33 99

Email

info@skyclinic.be

Privacy verklaring

Sky Clinic wil kwalitatief hoogstaande, betaalbare en verantwoorde zorg bieden, en deze zorg aanpassen aan de behoeften van de patiënt, met respect voor de patiënt en zijn familie. Dat betekent dat patiënten, maar ook medewerkers en andere personen niet enkel recht hebben op deskundige zorg maar eveneens recht hebben op hun privacy en transparante verwerking van hun persoonsgegevens.

In dit privacyreglement wordt daarom onder meer verduidelijkt op welke wijze de persoonsgegevens in Sky Clinic worden verwerkt en hoe de patiënt controle kan uitoefenen op deze verwerking van zijn/haar persoonsgegevens.

Dit reglement werd opgesteld in uitvoering van:

de Gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen (hierna: de Ziekenhuiswet)Bijlage A. III. artikel 9quater van het Koninklijk Besluit van 23 oktober 1964 tot bepaling van de normen die door ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefdde Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzicht van de verwerking van persoonsgegevens, en zijn uitvoeringsbesluiten, met name het Koninklijk Besluit van 13 februari 2001 (hierna: de Privacywet)(vanaf 25 mei 2018) Verordening EU nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, en zijn uitvoeringswetten en –besluiten (hierna: de GDPR)het Koninklijk Besluit van 6 december 1994 houdende bepaling van de regels volgens welke bepaalde statistische gegevens moeten worden meegedeeld aan de Minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft 

1. Toepassingsgebied

Dit reglement is van toepassing op de in artikelen 4, 5 en 6 van dit reglement omschreven verwerkingen van persoonsgegevens van patiënten in Sky Clinic, samengesteld of uitgevoerd door haar werknemers en/of zelfstandige beroepsbeoefenaars.

2. Van wie gebruiken we de gegevens?

Het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens geldt voor alle patiënten van Sky Clinic die hier worden behandeld en die er al dan niet verblijven en voor wie medische, verpleegkundige of paramedische prestaties worden verricht. Dit is overeenkomstig de artikelen 20 en 25 van de Ziekenhuiswet

Persoonsgegevens die de gezondheid betreffen, worden door de zelfstandige beroepsbeoefenaars en/of de werknemers ingezameld bij de patiënt zelf, tenzij een andere inzamelingswijze zich opdringt in functie van de doeleinden van de verwerking of tenzij de patiënt zelf niet in staat is om de gegevens te bezorgen.

3. Over welke gegevens gaat het?

identificatiegegevens, waaronder het Rijksregisternummerfinanciële en administratieve gegevens met betrekking tot opname en facturatie, waaronder het lidmaatschap van het ziekenfondsmedische, paramedische en verpleegkundige gegevens, opgesplitst in volgende modules: medische moduleverpleegkundige moduleparamedische module geneesmiddelenverstrekkingsmodule

Administratieve gegevens patiënten identificatiegegevens: naam, geslacht, geboortedatum, uniek patiëntennummer, rijksregisternummer, adresgegevens,  contactadressenmutualiteitsgegevens en andere verzekeringsorganisme en administratieve gegevens

Medische en verpleegkundige gegevens kritische gegevens (bloedgroep, allergieën)fysische parameters (gewicht, lengte,…) en resultaten (labo, RX, EKG,…) medische verslagenmedicatieverpleegkundige zorgen inclusief het zorgenplanminimale verpleegkundige, klinische, psychiatrische gegevens (MVG, MKG)beeldmateriaalvoortgangsnota’s van diverse zorgverstrekkers

Facturatie en financiële gegevens geleverde prestaties en productenverblijfsgegevens, verpleegdagen, forfaitsbetalingstoestand van de patiënt en verzekeringsorganisatiedebiteurengegevens

De onderlinge verbanden, verbindingen en raadplegingen van deze geautomatiseerde onderlenen zijn vastgelegd op patiëntenniveau door middel van een uniek patiëntennummer.

4. Voor welke doelen gebruiken we deze gegevens?

De verwerking van de persoonsgegevens van patiënten is op grond van de artikelen 6 en 9 van de GDPR onder meer mogelijk in het kader van:

de verstrekking van gezondheidszorgdiensten zoals bedoeld in de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt;de bepalingen van de Ziekenhuiswet (m.n. de artikelen 20 en 25);De wet op de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994;rechtsvorderingen; ofeen uitdrukkelijke en geïnformeerde toestemming van de patiënt, voor zover de toestemming voor de verwerking van patiëntengegevens overeenkomstig de artikelen 6 en 9 van de GDPR vereist is.Binnen de grenzen van het wettelijk kader hebben de verwerkingen van persoonsgegevens van patiënten binnen Sky Clinic met name één of meer van de doeleinden voor ogen:

patiëntenzorg: het verrichten van preventieve geneeskunde of het stellen met een medische diagnose, het verstrekken van (medische, paramedische, verpleegkundige en sociale) zorg of behandelingen aan de betrokkene of een verwant of het beheer van de gezondheidsdiensten, in het belang van de betrokkene;patiëntenadministratie: het opvolgen van verblijf en behandeling van patiënten met het oog op facturatie;patiëntenregistratie: het registreren van medische gegevens  en verwerking van alle gegevens met betrekking tot medische en paramedische diagnostische en therapeutische praktijken toegediend aan de patiënten met als doel de zorgkwaliteit te verbeteren;patiëntveiligheid: zorgen voor een veilig verloop van de zorgprocessen en een professionele zorg voor de patiënten;wetenschappelijke registratie

In geen geval zullen andere persoonsgegevens in deze verwerkingen worden opgenomen dan deze die noodzakelijk zijn voor de doeleinden hierboven weergegeven én zullen deze persoonsgegevens niet verder worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met deze doeleinden.

5. Wie is verantwoordelijk voor het gebruik van de gegevens?

§1. Sky Clinic, met ondernemingsnummer BE0652341338 tel: 03 501 33 99 en e-mail: info@skyclininc.be, is de verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens van patiënten

§2. De persoonsgegevens over de gezondheid zullen overeenkomst artikel 9, lid 3 van de GDPR uitsluitend onder toezicht en de verantwoordelijkheid van een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg worden verwerkt.

6. Aan wie geven we de gegevens door?

§1. Binnen de grenzen van de artikelen 6 en 9 van de GDPR en voor zover dit noodzakelijk is voor de in artikel 6 van dit Privacyreglement vermelde doeleinden, zijn de volgende categorieën van ontvangers gerechtigd om vanwege Sky Clinic persoonsgegevens van patiënten te verkrijgen:

verzekeringsinstellingen voor zover opgelegd door of krachtens de wet of met toestemming van de patiënt;het Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) voor zover opgelegd door of krachtens de wet of met toestemming van de patiënt;betrokken patiënten of hun vertegenwoordigers binnen de grenzen van wat is bepaald binnen de Wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt;overheidsinstanties die door een overheidsbeslissing daartoe gemachtigd zijn;externe behandelende zorgverstrekkers van de patiënt in het kader van de patiëntenzorg bedoeld in artikel 6 van dit Privacyreglement;andere instanties, voor zover opgelegd door of krachtens de wet of met toestemming van de patiënt;de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van het ziekenhuis of van de beroepsbeoefenaar aangesteld door het ziekenhuis, zonder toestemming van de patiënt, voor zover deze mededeling noodzakelijk is voor de verdediging van een recht in rechte of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;externe verwerkers, waarop Sky Clinic een beroep doet voor de verwerking van persoonsgegevens;§2. Indien een doorgifte zoals bedoeld in §1 betekent dat de persoonsgegevens van de patiënt worden overgemaakt aan een land buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie, zal de patiënt bijkomende informatie ontvangen over de gevolgen van deze doorgifte voor de veiligheid van zijn persoonsgegevens.

§2. Buiten de gevallen uiteengezet in §1 kunnen enkel anonieme gegevens worden uitgewisseld met andere personen en instanties. 

7. Hoe beveiligen we de gegevens?

Alle nodige voorzieningen worden getroffen ter bevordering van de juistheid en de volledigheid van de gegevens. Ook worden de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen ter beveiliging van de patiëntenbestanden tegen verlies of aantasting van de gegevens en tegen ongeoorloofde kennisneming, wijziging of verstrekking daarvan, zoals onder meer pseudonimisering en procedures voor het testen, beoordelen en evalueren van de doeltreffendheid van de beveiligingsmaatregelen. 

8. Welke rechten heb je bij het gebruik van je gegevens?

§1. Indien de patiënt meent dat zijn persoonsgegevens niet meer mogen worden verwerkt (bv. omdat deze gegevens niet langer nodig zijn voor het verwerkingsdoel of onrechtmatig worden verwerkt), kan hij verzoeken dat zijn persoonsgegevens definitief worden gewist. In plaats van de wissing kan de patiënt als alternatief ook vragen dat zijn persoonsgegevens wel opgeslagen blijven, maar niet verder worden verwerkt (behalve in bepaalde wettelijk omschreven gevallen). De verwerkingsverantwoordelijke is echter niet verplicht om de persoonsgegevens te wissen indien ze nog wel rechtmatig verwerkt mogen of moeten worden overeenkomstig de GDPR.

Het recht op wissing geldt niet voor medische gegevens, aangezien het een wettelijke plicht is voor het ziekenhuis om een patiëntendossier bij te houden.

§2. Eventuele verwerkingen met het oog op direct marketing-doeleinden kan de patiënt doen staken door een bezwaar in te dienen.

9. Inwerkingtreding en wijzigingen

Dit Privacyreglement treedt in werking op 25 mei 2018.

Sky Clinic behoudt zich het recht voor om zijn Privacyreglement te allen tijde te wijzigen.

Cookies

Als u onze websites bezoekt, dan verwerken wij volgende gegevens:

Concreet welke persoonsgegevens (IP-adres, …) – wat als verzamelterm cookies heeft.

Cookies zijn kleine informatiebestanden die bij een bezoek aan de website worden opgeslagen op het apparaat waarmee je onze website bezoekt, zoals een computer, tablet, smartphone of smartwatch. Waar we het hierna hebben over “cookies”, bedoelen we daarmee ook andere vergelijkbare technieken.

Cookies brengen de veiligheid van uw computer niet in gevaar. We maken onderscheid tussen verschillende soorten cookies:

Functionele cookies 

Deze zijn nodig voor een goede werking van de website. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat snel en correct de gewenste informatie aan u wordt getoond, elke keer dat u onze website bezoekt. Voor het plaatsen van functionele cookies hoeft geen toestemming te worden gevraagd. 

Analytische cookies 

Deze gebruiken we om te analyseren hoe onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld hoe vaak onze website wordt bezocht, op welke pagina u op onze website aankomt, op welke pagina’s het meest wordt geklikt. Als de analytische cookies geen grote impact op de privacy hebben, hoeft er geen toestemming te worden gevraagd, anders wel. 

Social media plug-in cookies 

Social media plug-in cookies worden gebruikt om op onze website content van social media te tonen. Voor het plaatsen van deze cookies vragen wij uw toestemming.Waarom verzamelen we deze gegevens?

Het gebruik van cookies maakt mogelijk om uw webbrowser te herkennen. Hierdoor hoeft de bezoeker niet steeds opnieuw gegevens in te voeren, voorkeuren aan te geven, of instellingen aan te passen. Op deze manier kan het ziekenhuis de website ook beter laten werken, krijgt het ziekenhuis inzicht in het bezoekersgedrag op de website.

Hoe lang worden deze gegevens bewaard?

De functionele cookies blijven 1 dag bewaard, de analytische cookies blijven tot maximaal 24 maanden na uw laatste bezoek op het apparaat bewaard. U kan cookies altijd zelf uitzetten of ze van uw apparaat verwijderen. Hoe u dat kunt doen verschilt per soort internet browser en apparaat. Als u ervoor kiest om cookies te verwijderen, zal de website mogelijk niet meer optimaal functioneren en kunt u van sommige diensten geen gebruik maken.

Disclaimer

Het Sint-Dimpna Ziekenhuis Geel verleent u hierbij toegang tot www.clinic44.be 

en publiceert hier ter informatie teksten en afbeeldingen.

Het ziekenhuis behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen, onderdelen toe te voegen of te verwijderen zonder daarover mededeling te hoeven doen.

De inhoud op www.clinic44.be

is louter bedoeld als informatie.
Beperkte aansprakelijkheid

Het Sint-Dimpna Ziekenhuis Geel spant zich in om de inhoud van www.clinic44.be zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Voor op www.clinic44.be 

opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Sint-Dimpna Ziekenhuis Geel nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van getoonde teksten en / of afbeeldingen liggen bij het Sint-Dimpna Ziekenhuis Geel.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van het Sint-Dimpna Ziekenhuis Geel.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.